Reinigers zonder Gevaarsymbolen?

Voor productiebedrijven wordt het steeds belangrijker om reinigingsmiddelen, die zijn voorzien van gevaarsymbolen, uit het productieproces te verwijderen en te vervangen door onschadelijke en veilige reinigingsoplossingen.

Bijna iedereen kent ze… De schoonmaakmiddelen die dagelijks worden gebruikt en waarop allerlei gevarenpictogrammen en waarschuwingen zoals vlammen, vissen of doodshoofden staan. In veel bedrijven worden voor het schoonmaken en/of reinigen, bijtende of irriterende producten gebruikt. Deze producten vormen een risico voor de medewerkers en het milieu.

In het geval van lijmresten of voor het verwijderen van oliën en vetten worden ‘scherpe’  agressieve reinigingsmiddelen gebruikt. Deze vereisen speciale maatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) of opslaginstructies.

De internationale verordening voor gevaarlijke stoffen (CLP) verplicht dat deze reinigingsmiddelen voorzien worden van gevaarsymbolen. Dit moet de gebruiker op het gevaar attenderen en de werkgever dient voor de medewerker de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. (scholing in omgang en voorzorgsmaatregelen)

Het feit dat deze reinigingsmiddelen zijn geëtiketteerd met symbolen en dat er bijbehorende veiligheidsinformatiebladen voor beschikbaar zijn, is geregeld volgens de internationale verordening voor gevaarlijke stoffen (CLP). Hierdoor weet de veiligheidskundige hoe hij de gevaren moet inschatten en welke beschermende maatregelen nodig zijn om de reinigingsmiddelen te gebruiken.

Veiligheid verbeteren en kosten besparen

Om veilig werken met van symbolen voorziene reinigingsmiddelen te garanderen, zijn in het bedrijf veel maatregelen nodig. Voor vloeibare reinigingsproducten gelden speciale opslagvoorwaarden.

De opslagruimten moeten goed geventileerd zijn en de maatregelen voor eerste hulp en de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moeten zijn aangepast aan de vloeistoffen die er staan opgeslagen. Het is noodzakelijk om het personeel te instrueren en regelmatig bij te scholen. Als zuren en alkalische stoffen samen worden opgeslagen, dan dient er in de voorschriften op gewezen te worden, dat deze stoffen gescheiden van elkaar moeten worden bewaard. Bij de opslag van grotere hoeveelheden moeten maatregelen in acht worden genomen, bijv. in de vorm van brandbeveiliging, een brandweerplan e.d. Vanaf een opslaghoeveelheid van 200 liter moet worden gezorgd voor noodopvang van door vloeistoffen verontreinigd bluswater. Afhankelijk van de gevarenklasse, moeten tal van voorschriften in acht worden genomen. Met de reinigingsoplossingen van ECO-NOVA kan de veiligheid worden verbeterd en kunnen kosten worden bespaard.

Wij zorgen voor het vervangen van reinigingsmiddelen die zijn voorzien van gevaarsymbolen

Vaak zijn bedrijven en medewerkers zich niet bewust van de mogelijke gevolgen van het gebruik van reinigingsmiddelen die gevaarlijke stoffen bevatten. Ook kan het bedwelmend effect van sommige ingrediënten leiden tot een onbewuste afhankelijkheid (bijv. schildersziekte) van oplosmiddelen.

Een regelmatige controle van de reinigingsmiddelen die een onderneming gebruikt is daarom aan te bevelen. Voor bedrijven is het vaak een tijdrovende klus om een inventarisatie van reinigingsmiddelen door te voeren. Ondanks de gevaarsymbolen, bestaat er ook nog steeds een grote terughoudendheid om klassieke, bedenkelijke reinigingsmiddelen te vervangen door ecologische en veilige alternatieven. Niet zelden wordt daarbij het reinigingsresultaat nog boven de veiligheid gesteld. Het bewustzijn bij de inkoop verandert echter steeds meer. De veronderstelling dat een schoonmaakmiddel alleen werkt als het scherpe of gevaarlijke stoffen bevat, gaat immers al lang niet meer op.

De vraag naar veilige, ecologische en innovatieve reinigingsoplossingen neemt toe. Ook in het kader van de ‘ecologische voetafdruk’ krijgt dit steeds meer aandacht van de industrie en de verwerkende bedrijven. ECO-NOVA GmbH ondersteunt bedrijven bij het vervangen van reinigingsmiddelen met gevaarsymbolen. Wij inventariseren de bestaande portfolio van producten die gevaarlijke stoffen bevatten en bieden zowel ecologische en verantwoorde alternatieven als op maat gemaakte reinigingsoplossingen aan.

Vraag nu een gratis controle op gevaarlijke stoffen aan.

Kent u onze gratis gids over het
onderwerp gevaarlijke stoffen?

Met deze gids in een handzaam formaat geven wij een duidelijk inzicht in de wereld van gevaarlijke stoffen waarmee wij in ons dagelijkse beroepsleven te maken krijgen.

Veel van de producten die we elke dag gebruiken om schoon te maken, bevatten gevaarlijke stoffen. Afhankelijk van het toepassingsgebied hebben deze reinigers speciale eigenschappen en dus verschillende gevaarlijke stoffen en gevaarsymbolen.

Alleen al de terminologie maakt duidelijk dat gevaarlijke stoffen niet alleen gewenste eigenschappen hebben. Vaak zijn bedrijven en werknemers zich niet bewust van de mogelijke gevolgen van het gebruik van reinigingsmiddelen die gevaarlijke stoffen bevatten.